Lịch Âm Dương

 

Chùa Viên Âm

Thầy trụ trì: Thượng tọa Thích Hạnh Hòa

Herriedener Str. 38B - 90449 Nürnberg

Phone: 0176-10481248


 

 

Chương trình tu tập năm 2023