Hình ảnh Khánh Thành - An Vị Phật, Đại Lễ Vu Lan 2023

 

Đại Lễ Vu Lan 2022