Lịch Âm Dương

 

Tụng kinh Vô Lượng Thọ nhân mùa Khánh Nhật Phật A Di Đà 18.12.2022