Phật Đản

Đại Lễ Phật Đản 2022

1. Thời Lăng Nghiêm buổi sáng

 

2. Thỉnh Sư

3. Tụng kinh Khánh Đản

4. HT ban lời đạo từ

5. Tắm Phật

6. Cúng vong

7. Chuẩn bị cúng dường

8. Cúng dường