Lịch Âm Dương

Khánh Nhật

 

Tụng kinh Vô Lượng Thọ nhân mùa Khánh Nhật Phật A Di Đà 18.12.2022

 

Khánh nhật Quán Thế Âm Bồ Tát 24.07.2022